Walkers ravistelee nuorisotyötä

Pääkirjoitus VIERASKYNÄ Helsingin Sanomat 31.5.1997

Walkers-nuorisokahvilatoiminta on levinnyt parin viime vuoden aikana ympäri Suomea. Perinteistä harrastuspainotteista nuorisotyötä täydentävänä uutena työmuotona se on nostanut nuorisotyön arvot ja tavoitteet uuteen, kriittiseen tarkasteluun.

Eikä ainoastaan nuorisotyö, vaan koko ammatillinen auttamiskulttuuri joutuu pohtimaan auttamisen oikeutusta. Onko autettava antanut auttajalle luvan ja oikeutuksen puuttua hänen elämäänsä? Haluaako kukaan olla raasu, johon auttajat voivat iskeä hyvää tarkoittavat kätensä milloin ja miten hyvänsä? Erityisesti nuorten päihteiden ongelmakäyttöön puuttuminen tai puuttumatta jättäminen on nostanut moralistisen ja liberaalis-humanistisen näkemyksen eron myös julkiseen keskusteluun.

Walkers-kahviloiden takana oleva Aseman Lapset ry on halunnut lähteä ravistelemaan perinteisen nuorisotyön ja nuorten auttamisen kulttuuria. Nuorisotyötä ovat tehneet ansiokkaasti seurakunnat, aatteelliset- ja urheilujärjestöt sekä kunnat. Nuorisotyö on lähinnä ollut nuorten ohjaamista kehittävien harrastusten pariin. Ohjaukseen huonosti sopeutuvat nuoret ovat usein jääneet perinteisen työn ulkopuolelle ja leimautuneet sen vuoksi. Aseman Lapset ry haluaa kehittää sellaista nuorisotyötä, joka voi kohdata kaikki nuoret jakamatta heitä hyviin ja pahoihin.

Pahoinvointi johtuu aikuisten puutteesta. Nuorten pahoinvoinnin suurin syy on turvallisten ja välittävien aikuisten puuttuminen heidän arkielämästään. Tämän vajeen voi korvata vain toinen ihminen. Tähän tarkoitukseen luotiin nuorisokahvila Walkers, jossa eri-ikäiset kulkijat voivat kohdata toisensa.

Walkers-nuorisokahvilassa luodaan perjantai-iltaisin koulutettujen vapaaehtoisten aikuisten avulla nuorille tarkoitettu turvallinen olohuone. Sinne voivat tulla kaikki nuoret kansallisuuteen, sukupuoleen tai yleiskuntoon katsomatta. Pelkkä päihteiden käyttö sinänsä ei riitä syyksi evätä sisäänpääsyä.

Aikuiset vapaaehtoistyöntekijät vastaavat kahvilan toiminnasta, turvallisuudesta ja järjestyksestä. Heidän tukenaan ovat päätoimiset kahvilatyöntekijät sekä muut kouluttajat ja ohjaajat. Kahvilan aikuiset eivät esiinny nuorten auttajina eivätkä ymmärtäjinä, vaan pikemminkin turvallisten rajojen asettajina ja tiukan kontrollin ylläpitäjinä. Sen vuoksi nuoret saattavat joutua törmäyskurssille aikuisten kanssa.

Kahvilassa ja sen välittömässä läheisyydessä tiukkojen sääntöjen vuoksi on luonnollinen oikeus puuttua pieniin sääntöjen rikkomisiin. Samoin voidaan myös yhtä luonnollisesti puuttua tarvittaessa nuorten elämän suuriin ongelmiin, jos ne ilmenevät kahvilan alueella. Vihan tunteiden ja väkivallan väkivallaton hallinta onkin Walkers-nuorisokahvilan erityisosaamista. Vaikka nuoren aggressiiviseen tai poikkeavaan käyttäytymiseen puututaan vakavasti, hänet kuitenkin ihmisenä hyväksytään edelleen läheiseen vuorovaikutukseen. Viha, pelko ja avuttomuus pyritään ohjaamaan tunteina ulos. Silloin ne eivät aiheuta tuhoa tekoina.

Walkers-toiminnalla pyritään luomaan uudenlaista olemisen kulttuuria, jossa yksilön, niin vapaaehtoistyöntekijän kuin jokaisen nuoren kahvila-asiakkaan olemassaolo itsessään on tärkeää ja arvokasta. Vapaaehtoisryhmään luodaan turvallisuus ja tunteiden ilmaisun vapaus. Kun työntekijät ovat vapautuneet omaksi itsekseen ja erilaisuus koetaan rikkaudeksi, syntyy nuorelle sellainen ympäristö, jossa myös hän tuntee olevansa turvassa ja hyväksytty. Tämä uuden kulttuurin kosketus voi herättää nuoressa sisäisen kivun ja kaipauksen itsekin kasvaa kohti sellaisia arvoja ja aikuisuutta, jota kahvilan väki edustaa. Walkers-kahvilat toimivat perjantai-iltoina vain kontaktipintana nuorisoon. Varsinainen yksilöllinen työskentely tapahtuu arkiviikolla muun toiminnan kautta niiden nuorten kanssa, jotka sitä erityisesti tarvitsevat.

Suomessa toimii tällä hetkellä kymmenen Walkers-nuorisokahvilaa eri puolilla maata. Jokainen niistä on itsenäinen kunnan, seurakunnan tai muun yhteisön tai yhteisöjen ylläpitämä kahvila, joka on sitoutunut samoihin toimintaperiaatteisiin. Toivottavaa on, että Walkers-kahviloiden taustalla toimisivat kaikki mahdolliset tukiryhmät nuorten ja perheitten hyväksi. Myös markkinavoimat ja inhimillisiä arvoja edustavat tahot saisivat löytää toisensa yhteistyökumppaneina. Silloin pystytään aivan uudella tavalla parantamaan hyvinvointia ja luomaan meille kaikille turvallisempaa ja parempaa huomista.

HANNU PENTTINEN

Aseman Lapset ry

Toiminnanjohtaja